Regulamin 2018-04-13T10:10:40+00:00

Regulamin

Każdy Klient Power Gym  Fitness Club zobowiązany jest:

 1. Do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.
 2. Osoba korzystająca z oferty klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Do korzystania z usług klubu upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
 6. Karnety ważne są przez 30 dni od daty zakupu.
 7. Nie wykorzystany karnet w terminie, traci ważność i nie podlega żadnym roszczeniom.
 8. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba. Klub będzie prowadził weryfikację np. z użyciem dowodu osobistego.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użyczenia karnetu, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania oraz naniesienia dodatkowej kary w wysokości ceny miesięcznego karnetu.
 10. Klient zapisani na zajęcia zorganizowane maja obowiązek pojawić się najpóźniej 5 minut przed rozpoczynającymi się. Po czym wpuszczane będą osoby z listy rezerwowej.
 11. W przypadku rezerwacji miejsca na zajęcia zorganizowane i nieobecność, doliczone będzie dodatkowe 10zl przy zakupie kolejnego karnetu. Odwołać zajęcia można do 4 godzin przed ich rozpoczęciem.
 12. W przypadku zagubienia karty Członka klubu, należy uiścić opłatę w wys. 10 zł.
 13. Na wybrane zajęcia fitness przy zakupie karnetu można wejść maksymalnie 3 razy w tygodniu.
 14. Korzystający z usług klubu, zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej.
 15. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szafce zamkniętej na kłódkę.
 16. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić strój i obuwie sportowe zmienne oraz obowiązkowo korzystać z ręcznika.
 17. Ćwiczącego obowiązuje zasada poszanowania własności klubu.
 18. Korzystającym z usług klubu zabrania się:
  • ćwiczenia z wolnymi ciężarami leżąc bez asekuracji drugiej osoby,
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych ćwiczących,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków anabolicznych,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,
  • wnoszenia na salę ćwiczeń szklanych naczyń.
 19. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sauny oraz kabiny opalającej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 20. Rezerwację zajęć ruchowych oraz salę Fitness należy dokonywać w recepcji, telefonicznie lub logując się na stronie klubu po otrzymaniu hasła.
 21. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
 22. Za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Właściciele i Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Za przedmioty pozostawione w klubie, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 24. Właściciele klubu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, godzin otwarcia, cen oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny.
 25. Klub posiada indywidualny parking który jest udostępniony wyłącznie dla osób korzystających z Power Gym.
 26. Samochody pozostawione na parkingu po godzinie 20:00 zostaną odholowane na płatny plac w momencie gdy właściciel danego auta nie jest użytkownikiem klubu w tym czasie, a kosztami holowania i postoju zostanie obciążony właściciel samochodu.
 27. Klient wykupujący karnet do klubu, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 28. W przypadku niestosowania się do postanowień wyżej wymienionego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.